SE 821
1987 Mack MC686P / Superior
Kelowna, BC

Photo ©  Dave Stewardson

BACK