SE 1232
1991 Pierce Dash / Superior
Sylvan Lake, AB

Photo ©  Dave Stewardson

BACK