SE 1131
1991 Mack MR686P / Superior
Kelowna, BC

Photo ©  Dave Stewardson

BACK